313 Nama-nama Pasukan Perang Badar - HWMI.or.id

Thursday 16 September 2021

313 Nama-nama Pasukan Perang Badar

 


1. Nabi Muhammad SAW 

2. Abu Bakar as-Siddig 

3. Umar bin al-Khattab 

4. Uthman bin Affan 

5. Ali bin Abu Talib 

6. Talhah bin 'Ubaidillah 

7. Bilal bin Rabah 

8. Hamzah bin Abdul Muttalib 

9. Abdullah bin Jahsyi 

10. Al-Zubair bin al-Awwam 

11. Mus'ab bin Umair bin Hashim 12. Abdur Rahman bin “Auf 

13. Abdullah bin Mas'ud 

14. Sa'ad bin Abi Waggas 

15. Abu Kabshah al-Farisi 

16. Anasah al-Habsyi 

17. Zaid bin Harithah al-Kalbi 

18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi 

19. Abu Marthad al-Ghanawi 

20. Al-Husain bin al-Harith bin Abdul Muttalib 

21. Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttalib 

22. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttalib 

23. Mistah bin Usasah bin 'Ubbad bin Abdul Muttalib 

24. Abu Huzaifah bin “Utbah bin Rabi'ah 

25. Subaih ( Budak dari Abi 'Asi bin Umayyah) 

26. Salim (Budak dari Abu Huzaifah) 

27. Sinan bin Muhsin 

28. 'Ukasyah bin Muhsin 

29. Sinan bin Abi Sinan 

30. Abu Sinan bin Muhsin 

31. Syuja bin Wahab 

32. Utbah bin Wahab 

33. Yazid bin Rugais 

34. Muhriz bin Nadhlah 

35. Rabi'ah bin Aksam 

36. Thagfu bin Amir 

37. Malik bin Amir

38. Mudlij bin Amir

39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-Ta'i 

40. 'Utbah bin Ghazwan 

41. Khabbab (Budak dari “Utbah bin Ghazwan)

42. Hathib bin Abi Balta'ah al-Lakhmi

43. Sa'ad al-Kalbi (Budak dari Hathib)

44. Suwaibit bin Sa'ad bin Harmalah

45. Umair bin Abi Waggas

46. Al-Migdad bin 'Amru 

47. Mas'ud bin Rabi'ah 

48. Zus Syimalain Amru bin Amru

49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi

50. Amir bin Fuhairah 

51. Suhaib bin Sinan 

52. Abu Salamah bin Abdul Asad

53. Syammas bin Uthman

54. Al-Argam bin Abi al-Argam

55. Ammar bin Yasir 

56. Mu'attib bin 'Auf al-Khuza'i

57. Zaid bin al-Khattab 

58. Amru bin Suragah 

59. Abdullah bin Suragah 

60. Sa'id bin Zaid bin Amru

61. Mihja bin Akk (Budak dari Umar bin al-Khattab) 

62. Wagid bin Abdullah al-Tamimi

63. Khauli bin Abi Khauli a-ljli

64. Malik bin Abi Khauli al-ljli 

65. Amir bin Rabi'ah 

66. Amir bin al-Bukair 

67. Agil bin al-Bukair 

68. Khalid bin al-Bukair 

69. Iyas bin al-Bukair 

70. Uthman bin Maz'un 

71. Qudamah bin Maz'un 

72. Abdullah bin Maz'un 

73. Al-Saib bin Uthman bin Maz'un

74. Ma'mar bin al-Harith 

75. Khunais bin Huzafah 

76. Abu Sabrah bin Abi Ruhm

77. Abdullah bin Makhramah

78. Abdullah bin Suhail bin Amru

79. Wahab bin Sa'ad bin Abi Sarah

80. Hatib bin Amru 

81. Umair bin Auf 

82. Sa'ad bin Khaulah 

83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah

84. Amru bin al-Harith 

85. Suhail bin Wahab bin Rabi'ah

86. Safwan bin Wahab 

87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi'ah

88. Sa'ad bin Muaz 

89. Amru bin Muaz 

90. Al-Harith bin Aus 

91. Al-Harith bin Anas 

92. Sa'ad bin Zaid bin Malik

93. Salamah bin Salamah bin Wagsyi

94. 'Ubbad bin Wagsyi 

95. Salamah bin Thabit bin Wagsyi

96. Rafi bin Yazid bin Kurz

97. Al-Harith bin Khazamah bin “Adi

98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj

99. Salamah bin Aslam bin Harisy 

100. Abul Haitham bin al-Tayyihan 101. 'Ubaid bin Tayyihan 

102. Abdullah bin Sahl 

103. Gatadah bin Nu'man bin Zaid 104. Ubaid bin Aus 

105. Nasr bin al-Harith bin "Abd 106. Mu'attib bin “Ubaid 

107. Abdullah bin Tarig al-Ba'lawi 108. Mas'ud bin Sa'ad 

109. Abu Absi Jabr bin Amru 

110. Abu Burdah Hani' bin Niyyar al-Ba'lawi 

111. Asim bin Thabit bin Abi al-Aglah 

112. Mu'attib bin Gusyair bin Mulail 

113. Abu Mulail bin al-Az'ar bin Zaid 

114. Umair bin Mab'ad bin al-Az'ar 115. Sahl bin Hunaif bin Wahib 116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir 

117. Mubasyir bin Abdul Munzir 118. Rifa'ah bin Abdul Munzir 

119. Sa'ad bin "Ubaid bin al-Nu'man

120. 'Uwaim bin Sa'dah bin 'Aisy 121. Rafi bin Anjadah 

122. Ubaidah bin Abi 'Ubaid 

123. Tha'labah bin Hatib 

124. Unais bin Gatadah bin Rabi'ah 125. Ma'ni bin Adi al-Ba'lawi 

126. Thabit bin Akhram al-Ba'lawi 127. Zaid bin Aslam bin Tha'labah al-Ba'lawi 

128. Rib'ie bin Rafi' al-Ba'lawi 

129. Asim bin Adi al-Ba'lawi 

130. Jubr bin “Atik 

131. Malik bin Numailah al-Muzani 132. Al-Nu'man bin 'Asr al-Ba'lawi 133. Abdullah bin Jubair 

134. Asim bin Gais bin Thabit 

135. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu'man 

136. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu'man 

137. Salim bin Amir bin Thabit 

138. Al-Harith bin al-Nu'man bin Umayyah 

139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu'man 

140. Al-Munzir bin Muhammad bin 'Ugbah 

141. Abu 'Ugail bin Abdullah bin Tha'labah 

142. Sa'ad bin Khaithamah 

143. Munzir bin Oudamah bin Arfajah 

144. Tamim (Budak dari Sa'ad bin Khaithamah) 

145. Al-Harith bin Arfajah 

146. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair 

147. Sa'ad bin al-Rabi' bin Amru 

148. Abdullah bin Rawahah 

149. Khallad bin Suwaid bin Tha'labah 

150. Basyir bin Sa'ad bin Tha'labah

151. Sima' bin Sa'ad bin Tha'labah

152. Subai bin Qais bin 'Isyah 

153. 'Ubbad bin Qais bin 'Isyah

154. Abdullah bin Abbas 

155. Yazid bin al-Harith bin Gais

156. Khubaib bin Isaf bin “Atabah

157. Abdullah bin Zaid bin Tha'labah

158. Huraith bin Zaid bin Tha'labah 

159. Sufyan bin Bisyr bin Amru 

160. Tamim bin Ya'ar bin Qais

161. Abdullah bin Umair 

162. Zaid bin al-Marini bin Qais 

163. Abdullah bin 'Urfutah

164. Abdullah bin Rabi' bin Qais 

165. Abdullah bin Abdullah bin Ubai

166. Aus bin Khauli bin Abdullah 

167. Zaid bin Wadi'ah bin Amru 

168. 'Ugbah bin Wahab bin Kaladah

169. Rifa'ah bin Amru bin Amru bin Zaid

170. Amir bin Salamah 

171. Abu Khamishah Ma'bad bin Ubbad

172. Amir bin al-Bukair 

173. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah

174. 'Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan 

175. Ubadah bin al-Somit 

176. Aus bin al-Somit 

177. Al-Nu'man bin Malik bin Tha'labah 

178. Thabit bin Huzal bin Amru bin Oarbus 

179. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah 

180. Al-Rabi' bin Iyas bin Amru bin Ghanam 

181. Waragah bin Iyas bin Ghanam 182. Amru bin Iyas 

183. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru 

184. 'Ubadah bin al-Khasykhasy 

185. Nahhab bin Tha'labah bin Khazamah 

186. Abdullah bin Tha'labah bin Khazamah 

187. Utbah bin Rabi'ah bin Khalid 

188. Abu Dujanah Sima' bin Kharasyah 

189. Al-Munzir bin Amru bin Khunais 

190. Abu Usaid bin Malik bin Rabi'ah 

191. Malik bin Mas'ud bin al-Badan 

192. Abu Rabbihi bin Haggi bin Aus 

193. Ka'ab bin Humar al-Juhani 

194. Dhamrah bin Amru 

195. Ziyad bin Amru 

196. Basbas bin Amru 

197. Abdullah bin Amir al-Ba'lawi 

198. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru 

199. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh 

200. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh 

201. Tamim (Budak dari Khirasy bin al-Shimmah) 

202. Abdullah bin Amru bin Haram 

203. Muaz bin Amru bin al-Jamuh 

204. Mu'awwiz bin Amru bin al-Jamuh 

205. Khallad bin Amru bin al-Jamuh 

206. 'Ugbah bin Amir bin Nabi bin Zaid

207. Hubaib bin Aswad 

208. Thabit bin al-Jiz'i 

209. Umair bin al-Harith bin Labdah

210. Basyir bin al-Barra' bin Ma'mur

211. Al-Tufail bin al-Nu'man bin Khansa'

212. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa'

213. Abdullah bin al-Jaddi bin Qais 

214. Atabah bin Abdullah bin Sakhr 

215. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr 

216. Kharijah bin Humayyir al-Asyja'i 

217. Abdullah bin Humayyir al-Asyja'i 

218. Yazid bin al-Munzir bin Sahr 

219. Ma'gil bin al-Munzir bin Sahr 220. Abdullah bin al-Nu'man bin Baldumah 

221. Al-Dhahlak bin Harithah bin zaid 

222. Sawad bin Razni bin Zaid 

223. Ma'bad bin Qais bin Sakhr bin Haram 

224. Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram 

225. Abdullah bin Abdi Manaf 

226. Jabir bin Abdullah bin Riab 

227. Khulaidah bin Gais bin al-Nu'man 

228. An-Nu'man bin Yasar 

229. Abu al-Munzir Yazid bin Amir 230. Qutbah bin Amir bin Hadidah 231. Sulaim bin Amru bin Hadidah 232. Antarah (Budak dari Qutbah bin Amir) 

233. Abbas bin Amir bin Adi 

234. Abul Yasar Ka'ab bin Amru bin Abbad 

235. Sahl bin Qais bin Abi Ka'ab bin al-Qais 

236. Amru bin Talgi bin Zaid bin Umaiyah 

237. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus 

238. Qais bin Mihshan bin Khalid 

239. Abu Khalid al-Harith bin Qais bin Khalid 

240. Jubair bin Iyas bin Khalid 

241. Abu Ubadah Sa'ad bin Uthman 

242. Ugbah bin Uthman bin Khaladah 

243. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid 

244. As'ad bin Yazid bin al-Fakih 

245. Al-Fakih bin Bisyr 

246. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah 

247. Muaz bin Ma'ish bin Qais bin Khaladah 

248. Aiz bin Ma'ish bin Qais bin Khaladah 

249. Mas'ud bin Qais bin Khaladah 

250. Rifa'ah bin Rafi' bin al-Ajalan 

251. Khallad bin Rafi' bin al-Ajalan 

252. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan 

253. Ziyad bin Lubaid bin Tha'labah 

254. Khalid bin Gais bin al-Ajalan 

255. Rujailah bin Tha'labah bin Khalid 

256. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir 

257. Khalifah bin Adi bin Amru 

258. Rafi bin al-Mu'alla bin Luzan 

259. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari 

260. Thabit bin Khalid bin al-Nu'man 

261. 'Umarah bin Hazmi bin Zaid 

262. Suragah bin Ka'ab bin Abdul Uzza 

263. Suhail bin Rafi' bin Abi Amru 

264. Adi bin Abi al-Zaghba' al-Juhani

265. Mas'ud bin Aus bin Zaid 

266. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid 

267. Rafi' bin al-Harith bin Sawad bin Zaid 

268. Auf bin al-Harith bin Rifa'ah 

269. Mu'awwaz bin al-Harith bin Rifa'ah 

270. Muaz bin al-Harith bin Rifa'ah 

271. An-Nu'man bin Amru bin Rifa'ah 

272. Abdullah bin Gais bin Khalid 

273. Wadi'ah bin Amru al-Juhani 

274. Ishmah al-Asyja'i 

275. Thabit bin Amru bin Zaid bin Adi 

276. Sahl bin 'Atik bin al-Nu'man 

277. Tha'labah bin Amru bin Mihshan 

278. Al-Harith bin al-Shimmah bin Amru 

279. Ubai bin Ka'ab bin Qais 

280. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais

281. Aus bin Thabit bin al-Munzir bin Haram 

282. Abu Syeikh bin Ubai bin Thabit 

283. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl 

284. Abu Syeikh Ubai bin Thabit 

285. Harithah bin Suragah bin al-Harith 

286. Amru bin Tha'labah bin Wahb bin

287. Salit bin Qais bin Amru bin “Atik 

288. Abu Salit bin Usairah bin Amru 

289. Thabit bin Khansa' bin Amru bin Malik 

290. Amir bin Umaiyyah bin Zaid

291. Muhriz bin Amir bin Malik

292. Sawad bin Ghaziyyah 

293. Abu Zaid Qais bin Sakan 

294. Abul A'war bin al-Harith bin Zalim 

295. Sulaim bin Milhan 

296. Haram bin Milhan 

297. Qais bin Abi Sha'sha'ah 

298. Abdullah bin Ka'ab bin Amru 

299. 'Ishmah al-Asadi 

300. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik 

301. Suragah bin Amru bin 'Atiyyah 

302. Qais bin Mukhallad bin Tha'labah 

303. Al-Nu'man bin Abdi Amru bin Mas'ud 

304. Al-Dhahhak bin Abdi Amru 

305. Sulaim bin al-Harith bin Tha'labah 

306. Jabir bin Khalid bin Mas'ud 

307. Sa'ad bin Suhail bin Abdul Asyhal 

308. Ka'ab bin Zaid bin Qais 

309. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi 

310. 'Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan 

311. 'Ismah bin al-Hushain bin Wabarah 

312. Hilal bin al-Mu'alla al-Khazraj 

313. Awleh bin Syugrat (Pembantu Nabi Muhammad SAW) 

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda